Page images
PDF

Celui du pere Sebastien de saine Paul, contenant Texhibition O des erreurs dont ilaccusoit le P. Papebroch ,&fa suppliqueDES au Pape Innocent XI. Dèsl'année précédente Innocent XII.MES* avoitrait défense à ces deux Ordres d'écrire l'un contre l'autre } mais le gênerai des Carmes présenta une supplique à ce pontife, pour le prier de mettre sin à cette dispute , ordonnant qu'on ne parleroitplus de ces questions & qu'on laisseroit les Carmes dans leurs prétentions d'avoir eu pour fondateurs les prophètes Elie & Elisée j puisqu'elles étoient fondées fur les bulles des souverains pontifes, l'office divin, les martyrologes & autres pareils titres. Le pape renvoya la supplique á la congrégation du concile t qui fut d'avis que fa sainteté , pour éviter le scandale que caufoit cette dispute , imposeroit silence sur la question de laprimitive institution de J'Ordre des Carmes par les prophètes Elie & Elisée , & elle donna le 8. Mars 1698.1e décret suivant.

DECRETUM CONGREGATIONS CONCIUI.

t

CUm saníiiffìmus noster^non fine gravi animi fui molestia , superintellexerit, acres obortasfuisse difputationessuperprim/evainfiitutione ordinis B. Maria de Monte Carmeío, illiufque fucceffione k Prophetis Elia & Elifito , cum magno Chrifii fidelium feandalo, ob hujufmodi minus necejfarias contentiones, prafertim inter viros Religiofos, de rébus alioquin minime ad fidei veritatem aut morum difeiplinam pertinentibus , atque ob quam plures libros & libellos , acerbiori flilo bine inde de super conferiptos : adeoqueferioperpendens , in quantum malorumfegctem hujufmodi diffidiorum z^zania succrefcerepoffìnt ìnifi sollicite exagro Dominico cveltantur^volenfque opportunumremedium defuper adhibere, debitaque cum maturitate in hujufmodi negotio frocedere s illius examen sacra congregationi concilii fedulo aifeutiendum remifit.

Quo circa eadem sacra congregatio die S. Martii 1698. pravia diligenti negotii discu.ffione , ac re mature perpenfa 3 -cen*suit, fi eidem saníl tMmo D. JV. placuerit , per ejus Litteras ìApostolicas in forma Brevis , motuproprio, & excerta feientia rxpediendas, & de more in locis folitis promulgandas 3 imponi fosse , ac deberc perpetuumfìlentium superpnefata quœftione, de frimava infiitutione, ac fucceffione Qrdinjs Çarmditarum à Pro*

Ordre f hetis Elia & Elifao^ ac hujufmodi filentium perpétua fervandunt Des CAa- este à defenforibus utriufque fententia , nec non ab omnibus & wsí* quibufcumque aliis cujtijtibetgradus 3fiatus, conditionis , ordinis, focietatis & inflituti , etiam speciali & individuali nota dignis, tumin fcriptis dijsertationibus &li6ris inposterum typis edendis, tum in publicis difputationibus, ac Thejìbus , fub pœna ex, communicationis lata fententiœ à tranfgrejforibus ipso faïU incurrendx.

Rursus cenfuit, libros, Thèses , feu fcripta quœcumque > contra formam prafœtarum litterarumApostolicarum inposterum edenday 00 ipso, & ab [que alia declaratione , fore &effe prohibita , fub eifdem pœnis consentis in regulis Indicis librorum prohibitorum j ea tamen adjeHa declaratione, ut per hujufmodi filentii impofì. tionem, nullum majus pondus accédât uni vel alteri ex diíHs Jtbi adverfantibus opinionibus }fed maneat utraque in statu ac termU nis quibus modo reperitur , donec aliter Sedi Apostolica vijùm fuerit determinare.

En vertu de ce décret, le pape par un bref du 10. Novembre de lamême année, imposa silence perpétuel sur la question de la primitive institution & succession de l'Ordre des Carmes par les prophètes Elie & Elisée, défendant sous peine d'excommunication â ceux qui la soutiennent ou la combattent , de quelque état & condition qu'ils soient, de l'agiterâ l'avenir dans leurs écrits ou dans les disputes publiques. Voici Ja teneur du bref.

INNOCENTIUS PAPA XIL

Ad perpetuam rei memoriam.

REdemptoris t ac Domini Kofiri Jefu-Christi qui charitas est & Deus pacis , vices licet immeriti gèrent es in terris, Chrifti fidelium quorumcumque 3 potiffìmum vero divinis obfequiis fub fuavi Religionis jugo mancipatorum , uberefque bonorum operum fruBus adfpirante fuperni favoris aura proferre jugiter fatagentium quieti & religiofe tranquijlitati 3 fublatis jurgiis , atque altèreationibus , qua fraterna charitatis fereni* tatem obnubilarepostent, quantum nobis ex alto conceditur , con» fulere} commijfœque nobis a Domino potestatis partes de super interpìQncrestudemus ^ficut omnibus maturœ confîderationis trutina

fcrpenjìs. ferpcnfis falubriter expcdirein Domino arbitramur. Cum itaque Ordre ficutnon fine gravi animi noftri molestia accepimus , ex acribusDÍS Car.super primava infiitutione Ordinis Iratrum beat a Maria: VirgiJ1^' nis de Monte-Carmclo jlliufque fuccestîonc dprophctis Elia&Elifieodudum enatis contcntionibus magnum Christ ifidelium ejufmodi minus necejsarias quœstionesjitpote de rébus adfidei veritatem^ feu morum difciplinam minime pertinentibus , prxfertim inttr Religiofos virosì quos vota sua alti.ffìmos in fanítttate justifia , paceque fraterna rcddere decet, fummopere improbantium ì fcandalum obvenerit 3 illudque , ojb quamplures libtos ac libcllos acerbiori stylo de super hinc inde conferiptos in dics plurimùm augeatur. Hinc est quod Nos ex injuníto Nobis divinitus paftoralis follicitudinis munerc feriò confiderantes, in quantam malorum fegetem ejufmodi dtffìdiorumxizgnia fuccrefeere postìnt3 ni fi providè ex agro Domini evellantur 3 ac proinde gravioribus perturbationibus, quœ piœmistsorum occafionc in die s oriri postent, omnem anfam prœcidcre opportunum jamexortis remedium a<L hibere cupientes , habita super iifdem prœmistìs cum vcnerabilibus Fratribus nostris S. R. E. cardinalibus concilii T rident ini interpretibus, qui rem maturè discujferunt, de illorum confìlio 3 ac etiam motu proprio & ex certa scientia , ac matura délibératione nostris, deque Apostolicœ potestatis plenitudine, super prœfata quœstione de primava institutione 3 ac fucccjjîone Ordinis sufraditli à prophetis Elia & Elifieo , perpetuum filentium tenore prœfentium imponimus 5 illudque d defenforibus utriufquc fententiœ 3 neenon ab omnibus & quibufeumque aliis cujujlibet gradus , status 3 conditionis, Ordinis , congregationis, focietatis & instituti, etiam fpecifica 3 & individua mentione 3 & exprestìone di~ gnis, tam in feriptis dijfertationibus, & tn libris inposterum edendis ,quam inpublicis difputationibusacthefibus ,/ùb excommunicationis latœ fententiœ pœna per contrasacientes ipso fafio incurrenda y perpétué servandum ejse decernimus & ordinamus. Pra-terea libros , thèses feu feripta quœcumque contra earumdem prœfcntium formam inposterum edenda , motu , scientia 3 deliberationc & potestatis plenitudine fimilibus , harum série prohibemus stubpœnis & cenfuris 3 inregulis indicis librorum prohibitorum consentis , iliaque eo ipso abfque alia declaratione pro expresse prohibitis haberi volumus , & mandamus. Konintendimus tamen per filentii hujufmodi impofitionem uni , feu alteri ex diïlis stbi adversantibus fèntentiis 2 ullum majus pondus Tome I. P p

Ordre adjungere , fed utramque mancre volumus in statu , & terminis , •s Car- quitus de prasenti reperitur, donec aliter nobis & sedi apofioliÎS' ca visum fuerit determinare. Decernentes pariter easdem prœfentes litteras femper firmas, validas & efficaces exifiere &fore , fuofque plenarios, & integros effettus fortiri 3 & obtinere , ac ab illis 3 ad quos fpeïtat, Ê/- pro tempore quandocumque fpeclabit in omnibus, & per omnia plenijjìme & inviolabilité/ obfcrvari, fie que 3 & non aliter per quofeumque judices ordinarios, & delegatos 3etiam eau [arum palatii apoflolici auditores , ac ejufdem S. R. B. cardinales etiam de latere légat os, ac se dis prafatœ nuncios , aliofve quojlibet quacumque praeminentia, &~potestatc fungentes, & funíturos ;fublata cis , & corum cuilibet quavis aliter judicandi & interpretandifacultate & authoritatc ubìque judicari^ & definiri debere > ac irritum & inane , fi [écus super his à quoquam quavis authoritate feienter, vel ignoranter contigerit attentare. Nonobstantibus confiitutionibus & ordinationibus apoftolicis , ac quatenus opus fit, Ordinum , congrégation num, Societatum & Infiitutorum quorumeumque, aliifve quibu[vis etiam juramento, confirmatione apoflolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis & confiitutionibus j privilcgiis quoque , induitis3 & litteris apofiolicis, illis 3 eorumque fuperioribus, & perfonis quibufvis yfùb quibufeumque verborum tenoribus, & formis , ac cum quibufvis etiam derogatoriarum derogdtoriis 3 aliifque efficacioribus 3 & infolitis cíaufulis , irritantibufque & aliis decretis , etiam motu ^feientia, & poteftatis plcnitudine paribus , in génère , vel in fpecie, feu alias quomodolibet in contrarium prxmifforum conceljìs , confirmatis , & innovatis. Quibus omnibus, &fingulis, etiam fi pro illorum fufficienti derogatione de illis , eorumque totis tenoribus Jpecialis, specifica3exprefsa, & individua,ac de verbo ad verbum , non autem per claufulas générales idem importantes, mentio , feu quavis alia expreffto habenda, aut aliqua alia exquifila forma ad hoc fervanda foret, illorum omnium &fingulorum tenores, ac fi de verbo ad verbum exprimerentur, Çf infererentur , nihil penitus emifso 3 & forma in illis tradita obfcrvata, eifdem prafentibui pro expreljìs, & infinis habentes, illis alias in fuo robore permansuris , ad pramifsorum cfseflum hac vice dumtaxat fpecialU ter, & expresse derogamus , cœterifque contrariis quibufeumque, *Aut fi'prafatis yvelalits quibuflibet communiter, vel divifim ab çadem fit fede indultum, quod interdici 3 fufpendi 3 vel exçoiM piunìcari non pojjìntper littcras apofiolicas nonfacientesplcnam, Ordre & exprejfam 3 ac de verbo ad verbum de indulto hujufmodi men- DES Cartionem. Kolumus autem , ut prafentes littera in valvis ecclefia MES* Lateranenfis & bafilica principis apostolorum, nec non cancella* ria apofiolica, curiaque gêneralis in monte Citatorio , & inacie campi Flora de urbe , ut moris est , publicentur & affîgantur,ficque publicata & affixa omnes &finytlos , quos illa concernunt^ perinde arïlent & officiant} aefi unicuique eorum nominatim$perfonaliter intimata fuissent 5 quodquc earumdem prafentium tranfumptis feu exemplis 3 etiam impreffìs , manu alicujus No tarit publici fubfcriptis, & figillo alicujus perfona in dignitate Ec~ clejìajlica conftituta munitis, eademprorfus fides tam in judicio , quam extra illudì ubique adhibeatur 5 qua ipfis prafentibus adhiberetur} fi forent exhibita, velojlenfa. Dat. Roma apud sanílam Mariam Majorem fub Annulo Piscatoris die JTJC. 2Vo. vembris M. DC. JCCV1JI. pontificatus nofiri anno oíiavo.

J. F. Cardinalis Albanus.

L'on peut juger parles livres & les libelles dont nous avons ci-devant parlé, qu'il étoit à propos que le pape en arrêtât le cours par son autorité, à cause du scandale qu'ils cauíbient par les invectives dont ils étoient remplis, qui ne conviennent point à lacharitéChrétiennedont les Religieux doivent l'exemple par leur profession, & il auroit été à louhaiter que le Pape en eût été informé plutôt pour y remédier , comme il fit par son bref du 20. Novembre 1698. Je suis trop fournis aux décisions des souverains pontifes pour agir contre leurs intentions. Ce bref d'Innocent X 11. m'impofant silence fur la question de la primitive institution des Carmes parles prophètes Elie & Elisée, m'empôche de rapporter les raisons que je pourrois avoir pour la combattre. Ainsi, si les Carmes ont eu ces prophètes pour fondateurs, je ne leur dispute pas cet honneur, & je les laisse dans les prétentions qu'ils ont depuis long-tems, qu'il y a eu une succession fans interruption de leur Ordre, depuis ces Prophètes jusqu'à présent. Je consens même qu'ils fassent remonter leur antiquité jusqu'au temsd'Enoc, qui vivoit avant le déluge; puisque quelques-unes des bulles fur lesquelles ils se fondent pour prouver qu'ils sont enfans d'Elie & d'Elisée, principalement

« PreviousContinue »